Komunalno podjetje Velenje

Viden

Komunalno podjetje Velenje

Informacije

Naslov: Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje

Spletna stran: http://www.kp-velenje.si/

Opis

Poslanstvo podjetja

Oskrba prebivalcev in industrije s komunalnimi dobrinami (oskrba s toplotno energijo, zemeljskim plinom, z daljinskim hlajenjem, pitno vodo, odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne in padavinske vode in odlaganjem nenevarnih in inertnih odpadkov, izvajanjem pogrebno pokopališke dejavnosti) ter širjenje dostopnosti do komunalnih dobrin in storitev z izgradnjo omrežja v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki in delih sosednjih občin.

Vizija

Dosegali bomo visok standard oskrbe in visoko stopnjo kakovosti storitev po standardih razvitih držav za najnižjo možno ceno komunalnih dobrin in storitev. Zagotovili bomo trajno, zanesljivo, redno in kakovostno oskrbo uporabnikov komunalnih dobrin in storitev. Omogočili bomo naložbe v obnovo in posodobitev obstoječe infrastrukture, naložbe v novo infrastrukturo in s tem pogoje za kontinuiteto dejavnosti.

Zagotovili bomo ukrepe za varstvo okolja skladno z zakonodajo, specifičnimi potrebami lokalnega okolja, standardi, možnostmi znanosti, tehnologije in tehnike.

Zagotovili bomo izvajanje ukrepov zdravja in varnosti pri delu glede preprečevanja nevarnosti in tveganja pri delu, obveščanje in usposabljanje delavcev, navodila, ustrezno organiziranost in uvajanje varnejših in zdravju prijaznejših postopkov dela, širjenje načel zdravega življenja, možnosti rekreacije ter preventive za zdravje pomembnih aktivnosti in potrebna materialna sredstva v ta namen.

Prav tako bomo ob vsaki novi nevarnosti in spremembi ravni tveganja, ki jih bomo zaznali, ustrezno dopolnjevali Izjavo o varnosti z oceno tveganja.

Posebna skrb bo posvečena visokemu nivoju osnovnih in specialističnih znanj pri vseh potrebnih strokah. Zagotavljali bomo pozitivno vzdušje in dobre delovne pogoje vsem zaposlenim. Posamezniki bodo pridobili licence in pooblastila za izvajanje posameznih strokovnih opravil in dejavnosti. Postali bomo strokovno jedro in nudili visoko strokovne storitve lokalnim skupnostim ter podjetjem.

Lastnikom bomo nudili redne, pregledne in sledljive informacije o izvajanju dejavnosti in finančnem poslovanju podjetja.

Temeljne vrednote in politika Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o.

• Znanje, ustvarjalnost, samoiniciativnost in inovativnost.

• Zanesljivost, učinkovitost in prilagodljivost potrebam podjetja in družbe.

• Varno delo in skrb za zdravje zaposlenih.

• Odgovornost do uporabnikov, lastnine in lastnikov ter naravnega in družbenega okolja.

• Spoštovanje dogovorjenih rokov, časa sodelavcev, uporabnikov ter naročnikov storitev.

• V podjetju in izven podjetja sodelujemo na temelju odprtega, argumentiranega, strpnega in kulturnega dialoga ter medsebojnega spoštovanja.

• Odgovorni smo za doseganje ciljev.

• Pri vseh aktivnostih skrbimo za ugled podjetja.

• Zavezani smo k stalnemu izboljševanju kakovosti storitev in dobrin, zdravja in varnosti ter zmanjševanju onesnaževanja okolja.

• Zavezani smo k spoštovanju zakonskih zahtev.

• Javnosti omogočamo dostop do politike kakovosti, ravnanja z okoljem ter zdravja in varnosti.

• Sistem kakovosti, ravnanja z okoljem ter zdravja in varnosti bomo vzdrževali na ravni zahtev mednarodnega standarda za vodenje in zagotavljanje kakovosti ISO 9001, standarda za sistem ravnanja z okoljem ISO 14001 in standarda OHSAS 18001, za laboratorij na ravni SIST EN ISO/EC 17025, kakovosti vode na ravni sistema HACCP in ga stalno izboljševali. Sistem vodenja je dokumentiran v POSLOVNIKU VODENJA, le-ta pa je usklajen s prakso.

Naloge

Objave

Prejem objave Datum odgovora Področje Naziv objave Poslal Odgovoril
13. 6. 15 22. 6. 15 Stavbne in zunajstavbne površine Urejenost pokopališča v Podkraju darinka barle Na vprašanje je odgovorila ustanova Komunalno podjetje Velenje