MOV Urad za okolje in prostor

Viden

MOV Urad za okolje in prostor

Informacije

Naslov: Titov trg 1, 3320 Velenje

Telefon: 8961 695

Spletna stran: http://www.velenje.si/781

Opis

MOV Urad za okolje in prostor, 3. nadstropje MOV Vodja urada: mag. Branka Gradišnik Telefon: 8961 695

Naloge

Urad za urejanje prostora opravlja predvsem naslednje naloge:

 • koordinira in pripravlja strategijo prostorskega razvoja občine in izvedbenih prostorskih aktov,
  • skrbi za prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje,
  • pripravlja analize in strokovne podlage s področja načrtovanja in urejanja prostora,
  • sodeluje pri pripravi medobčinskih, regionalnih in državnih prostorskih aktov,
  • pripravlja in predlaga podrobnejša merila in pogoje urejanja prostora,
  • koordinira postopke za rabo prostora in prostorske ureditve ter za določanje pogojev prostorskega načrtovanja ter umeščanja objektov v prostor,
  • koordinira izvajanje nalog občine pri izvajanju večjih posegov v prostor,
  • organizira in vodi postopke obravnave prostorskih aktov,
  • vodi predpisane zbirke prostorskih in drugih podatkov,
  • vodi prostorsko informacijski sistem občine in skrbi za prikaz stanja prostora,
  • vodi kataster gospodarske javne infrastrukture,
  • spremlja stanje in pripravlja poročila na področju urejanja prostora,
  • daje potrdila o namenski rabi prostora, informacije o prostorskih izvedbenih pogojih, informacije iz prikaza stanja prostora ter druge informacije ter potrdila s področja dela urada,
  • skrbi za pripravo prostorskih ukrepov občine,
  • skrbi za vključevanje vidikov varstva okolja v načrtovanje in urejanje prostora,
  • skrbi za ohranjanje naravnih vrednot lokalnega pomena,
  • sodeluje pri načrtovanju opremljanja javnih površin z urbano opremo,
  • opravlja naloge za pridobivanje nepremičnega premoženja in za razpolaganje z vsem nepremičnim premoženjem,
  • opravlja naloge zemljiške politike občine ter naloge v zvezi z opremljanjem zemljišč za gradnjo,
  • skrbi za pripravo investicijskih programov in programov opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo,
  • opravlja naloge za določitev statusa javnega dobra in grajenega javnega dobra,
  • opravlja naloge obračuna nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in davka na premoženje oz. drugih prihodkov iz nepremičnega premoženja,
  • odmerja komunalni prispevek,
  • opravlja naloge razlastitve, omejitve ali obremenitve zemljišč za potrebe javne koristi,
  • zagotavlja izvajanje geodetskih del potrebnih za urejanje nepremičnin občine,
  • vodi postopke za uveljavljanje predkupne pravice občine,
  • vodi in skrbi za evidenco nepremičnin v lasti občine,
  • opravlja naloge in zagotavlja podatke v zvezi z ulicami in naselji v občini,
  • opravlja naloge s področja načrtovanja prometa in mirujočega prometa,
  • sodeluje pri urejanje cestne infrastrukture,
  • koordinira naloge ter sodeluje z državnimi organi in drugi institucijami pri razvoju, izgradnji in vzdrževanju komunalne in ceste infrastrukture ter energetike,
  • opravlja naloge s področja oglaševanja in plakatiranja v občini,
  • odmerja občinske takse,
  • opravlja strokovne, razvojne in upravne naloge s področja kmetijstva, gozdarstva, razvoja podeželja, lova in ribolova,
  • vzpodbuja razvoj kmetijstva, podeželja ter dopolnilnih dejavnosti,
  • opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge s svojega delovnega področja.

Objave

Prejem objave Datum odgovora Področje Naziv objave Poslal Odgovoril
1. 9. 14 11. 9. 14 Stavbne in zunajstavbne površine Problematičen vhod v Zdravstveni dom Velenje iz garažne hiše Tomo Lipnik Na vprašanje je odgovorila ustanova MOV Urad za okolje in prostor