Starosti prijazna mesta je projekt – gibanje, ki teče pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije pri OZN od 2007. Preberi več ...

Vprašanja, predlogi in komentarji z odgovori

Predlagal Rafko Berločnik dne 20.11.2014

Od novega objekta na Gorici do Praprotnika ni nobenega zarisanega prehoda za pešce. Prvi možen prehod bi se lahko uredil v križišču Goriške ceste in Ceste na Vrtače.

Drugi, bolj smiseln prehod, bi se lahko uredil v križišču Goriške ceste in Odcepa Goriška 33. Žal je zemljišče, v katerega bi morali poseči, v fazi denacionalizacije.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 20.11.2014


Predlagala Marija Skornišek dne 13.11.2014

Iz Goriške na Splitsko je potreben prehod za pešce. Ogromno otrok hodi po tej ulici iz Bevč v Zgornji Šalek.

V kolikor nam bodo finančne razmere to dopuščale, lahko prehod uredimo v letu 2015.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 08.12.2014


Predlagala Marija Skornišek dne 13.11.2014

Bevče: od meje KS Gorica do Korena je zelo ozka cesta. Ob cesti je nasip peska, ki bi se moral poravnati ali poteptati, če se že pločnik ne more narediti.

Iz navedenega ni moč razbrati točne lokacije. Opravljen je bil ogled ceste s koncesionarjem, kjer se niso opazile nepravilnosti.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 08.12.2014


Vprašala Marija Skornišek dne 13.11.2014

Pri trgovini TUŠ na Splitski je klanec. Ob zidu so stopnice, ki pa nimajo ograje in so v slabem stanju - podrte. Se da to kako urediti?

Odgovor podjetja Linea: Stopnice niso bile vrisane v projektu za objekt na Splitski ulici. Podjetje TUŠ jih je naknadno izvedlo. Na TUŠ nepremičnine smo 3. 12. 2014 poslali dopis z zahtevo naj se sanirajo ali odstranijo. Odgovora zaenkrat še nismo prejeli, zato bomo ponovno urgirali.

Odgovor posredoval-a: LINEA stanovanjsko podjetje, d.o.o. dne 04.03.2015


Predlagala Marija Skornišek dne 13.11.2014

Na Goriški cesti, kjer so hiše, je zelo ozko. Ob cesti so borovci, ki so nevarni, da se ob neurju zrušijo na hišo. Nevarno je tudi za otroke. Ob borovcih je tudi živa meja, kar je povsem dovolj.

Drevored borov vzdolž Goriške ceste smo si na pobude posameznih stanovalcev že večkrat ogledali. Ugotovljeno je bilo, da drevesa v normalnih okoliščinah ne predstavljajo nevarnosti za ljudi in premoženje. Za nekatera drevesa smo se tudi odločili, da se jih podre. Stanje dreves bomo še naprej spremljali in ukrepali, če bo potrebno. Odstranitev celotnega drevoreda zaradi njihove vloge in pomena v prostoru ni predvidena.

Odgovor posredoval-a: MO Velenje, Urad za komunalne dejavnosti dne 08.12.2014